O SEMINARIUM

Zarząd Główny Izba Rzeczoznawców
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa

ZARPASZA NA

Seminarium i warsztaty projektowe połączone z Forum Wystawców
w dniach 22-23 maja 2019 r.
Gmach Naczelnej Organizacji Technicznej
w Warszawie, ul. Czackiego 3/5

„Praktyka stosowania przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej”

Poziom bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych oceniany jest
w większości przypadków poprzez stopień spełnienia wymagań przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej. Aby zapewnić go w stopniu akceptowalnym konieczna jest właściwa implementacja w procesie projektowym, szczegółowych wymagań odnośnych przepisów, w połączeniu z ich umiejętnym wykorzystaniem w praktyce przez projektantów. Konieczne jest posiadanie przy tym niezbędnej wiedzy i doświadczenia
w zastosowaniach zasad wiedzy technicznej, określonych w zagranicznych i Polskich Normach. Jest to tym bardziej istotne w sytuacji wprowadzenia istotnych zmian w przepisach techniczno-budowlanych od początku ubiegłego roku.

Poruszane coraz częściej przez architektów i inwestorów zagadnienie bezpieczeństwa inwestycji powinno gwarantować, że po uzgodnieniu i zatwierdzeniu projektu budowlanego inwestycja uzyska akceptację organów nadzoru budowlanego i Państwowej Straży Pożarnej oraz pozwoli na jej użytkowanie a także na zwrot poniesionych kosztów. Czy obecne prawo budowlane i przepisy bezpieczeństwa pożarowego pozwalają na oczekiwane w ten sposób zakończenie inwestycji? Analiza tego zagadnienia wraz z odpowiednimi wnioskami polepszenia bezpieczeństwa inwestycji będzie przedmiotem części seminaryjnej.

Od lat 90-tych ubiegłego wieku wymagania dotyczące izolacyjności budynków w Europie, w tym w Polsce, ulegają ciągłemu zwiększaniu. W przypadku stosowania izolacji palnych powoduje to znaczny wzrost zagrożenia pożarowego. Najpopularniejsza metoda ocieplania i jednocześnie wykańczania elewacji budynków, to ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems) – systemowe ocieplenie przegród zewnętrznych budynków, ścian i stropów nad przejazdami. Dlatego też najnowszy standard SITP dotyczący ocieplenia elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe ma na celu ograniczenie systematycznie rosnącego ryzyka rozprzestrzeniania się pożaru po elewacji budynku z kondygnacji, na której powstał pożar, na inne kondygnacje. Zarówno część seminaryjna jak i warsztatowa poświęcona będzie temu ważnemu zagadnieniu.

Równie istotnym i powszechnie występującym zagadnieniem do wyjaśnienia są problemy projektowe wentylacji pożarowej, szczególnie garażowej, a także wpływ warunków napowietrzania (jej wydajności i prędkości powietrza uzupełniającego), które mogą również powodować niemożność aktywacji tryskaczy chroniących oddymiane przestrzenie. Podstawy wiedzy i praktyczne przykłady rozwiązań w tym zakresie posłużą projektantom i wykonawcom tych instalacji do prawidłowo wykonanych systemów wentylacji pożarowej.

Przedstawiona problematyka oraz studia przypadków, poparte merytoryczną dyskusją z udziałem ekspertów i uczestników seminarium, pozwolą nie tylko na popularyzację i ugruntowanie właściwej praktyki postępowania w omawianym zakresie, ale pozwolą także na wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych przepisów i błędów projektowych.

Część seminaryjna poświęcona będzie najważniejszym dla projektanta, rzeczoznawcy i inwestora zagadnieniom zwiększającym bezpieczeństwo projektu budowlanego i całej inwestycji, wymaganiom bezpieczeństwa pożarowego przy ocieplaniu elewacji budynków wykorzystując najnowszy standard SITP, a także zagadnieniom wentylacji pożarowej w szczególności garażowej i wpływu warunków napowietrzania na skuteczność oddymiania i niezakłóconą aktywację tryskaczy.

Część warsztatowa poświęcona będzie ćwiczeniom metodyki ocieplania budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe oraz rozwiązywanie problemów przy projektowaniu wentylacji pożarowej oddymiającej, a także przedstawiająca nowoczesne rozwiązania technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Forum wystawców technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych towarzyszyć będzie częściom: seminaryjnej i warsztatowej. W trakcie forum przewidziane są indywidualne prezentacje najciekawszych rozwiązań oferowanych przez producentów i dostawców na stoiskach oraz w jednym z paneli warsztatowych.